008

Tipo di allenatore :
Passenger Capacity : 50
Imbarco
 • Polla (10:00)
 • Sant'Arsenio (10:10)
 • San Pietro (10:15)
 • Teggiano (10:25)
 • Sassano (10:45)
 • Monte San Giacomo (10:50)
 • Sassano (10:55)
Caduta
 • Sant'Arsenio (10:10)
 • San Pietro (10:15)
 • Teggiano (10:25)
 • Sassano (10:45)
 • Monte San Giacomo (10:50)
 • Sassano (10:55)
 • Sassano (11:00)

COMPRARE UN BIGLIETTO

 • Polla
 • Sant'Arsenio
 • San Pietro
 • Teggiano
 • Sassano
 • Monte San Giacomo
 • Polla
 • Sant'Arsenio
 • San Pietro
 • Teggiano
 • Sassano
 • Monte San Giacomo